حوزه ریاست دانشکده پزشکی

 دکتر الهوردی ارجمند
رئیس دانشکده پزشکی
دکترای تخصصی پزشکی/بیهوشی


 
دکتر جلیل اعتمادی
موسس و مدیر راه‌اندازی دانشکده پزشکی
دکترای فوق تخصصی بالینی/بیماریهای کلیه بزرگسالان(نفرولوژی بزرگسالان) 
 دکتر سعیده غفاری فر
دکترای تخصصی (PhD) / آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
مدیر اجرایی دانشکده پزشکی